fbpx Νομοθεσία | Ναυαγοσωστική Σχολή | Bayline Services
Νομοθεσία

Νομοθεσία

Νομοθεσία

E

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

9267

 

31 Αυγούστου 2020                                       ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ                                          Αρ. Φύλλου 166

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 71

 

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις: α)Των περιπτώσεων α’, β’, και γ’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’ 211). β)Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (Α’ 98).
  2. Την 2811.8/13488/26.02.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  3. Την αριθ. 124/2020 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Λουτρική εγκατάσταση: Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή ή ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος (χώρος) είναι πολυσύχναστος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11.

2. Ναυαγοσώστης: Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια από Λιμενική Αρχή σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ’επάγγελμα την υπηρεσία του άρθρου 10.

3. Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης: Η σχολή που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, είναι εφοδιασμένη με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων από Λιμενική Αρχή και παρέχει εκπαίδευση (θεωρητικήπρακτική) σε όσους επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, καθώς και ναυαγοσωστική κάλυψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

4. Συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών: Ο κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη σε ισχύ επί τρία τουλάχιστον (03) έτη, που εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες.

5. Αρχηγείο: Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελλη- νικής Ακτοφυλακής.

6. Δ.Ο.Υ.: Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

7. Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.: Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού.

8. Ε.Κ.Ε.: Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

9. Υ.Μ.Σ.: Υπηρεσία Μιας Στάσης.

10. Αναγνωρισμένος Οργανισμός: Εξουσιοδοτημένος Οργανισμός (νηογνώμονας), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Διπλωματούχος ναυπηγός: Απόφοιτος Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ή Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμης και αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής.

12. Πτυχιούχος ναυπηγός: Απόφοιτος Τμήματος Ναυπηγικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

13. Ένωση: Το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο ιδιοκτητών σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά τις διατάξεις του ν. 1712/1987 (Α’ 115), με κριτήριο τον αριθμό των μελών.

 

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης- Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Η ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης αναγγέλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη Λιμενική Αρχή, με αίτηση, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος «A», στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος:

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’45), όπως ισχύει]. Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή,  υπεξαίρεση,  δόλια  χρεοκοπία,  λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του ν. 192/1936 (Α’ 438) και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. 3. Δεν έχω τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. 4. Διαθέτω την αριθ. ……..…δήλωση έναρξης εργασιών, η οποία μου έχει χορηγηθεί από τη Δ.Ο.Υ ».

γ) Το υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη, ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, χρονική διάρκεια εκπαίδευσης κ.λπ.).

δ) Τίτλος ιδιοκτησίας των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολής ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο αιτών πρέπει να διαθέτει κατάλληλη κτιριακή εγκατάσταση, εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως αίθουσα εκπαίδευσης, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων.

ε) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.

στ) Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχοής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά.

ζ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη της σχολής, του Διευθυντή και οποιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ποσού ύψους 500.000 ευρώ, τουλάχιστον.

η) Τα δικαιολογητικά, κατά το άρθρο 3, που πιστοποιούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Διευθυντή και πίνακας του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα έγγραφαπιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών.

θ) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νο- σοκομεία, για τους εκπαιδευτές, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι ψυχικά υγιείς, δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί, από ιατρικής άποψης, να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται  είτε  το  πρωτότυπο  είτε  απλό,  ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

ι) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Διαθέτω τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. ……/…….. και η κτιριακή εγκατάσταση που διαθέτω είναι εμβαδού........τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα τετραγωνικά μέτρα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως αίθουσα εκπαίδευσης, μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών χώρων».

2. Είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και από νομικό πρόσωπο, εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών και προβλέπεται ρητά στο καταστατικό του. Στην περίπτωση αυτή, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα ίδρυσης της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός, τουλάχιστον, από τους εκπροσώπους του νομικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή και η βεβαίωση της παραγράφου 5 εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου.

Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται:

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών,

β) Πρόσφατο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσία, από το/ην οποίο/α να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου και

γ) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία δηλώνει ότι: «(Επωνυμία νομικού προσώπου) διαθέτει την αριθ. …………………………. δήλωση έναρξης εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. ........ και δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις».

3. Κάθε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης διαθέτει, κατ’ ελάχιστο, τον ακόλουθο υλικοτεχνικό εξοπλισμό:

α) Βιντεοπροβολέα (projector) ή τηλεόραση.

β) Ηλεκτρονικό υπολογιστή.

γ) Κωπήλατο επαγγελματικό μικρό σκάφος, τουλάχιστον 3,30 μέτρων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια.

δ) Δύο κυκλικά σωσίβια εγκεκριμένου τύπου, με βάση την Οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (EE L 257, 28-8-2014, σ. 146 επ.), όπως ισχύει.

ε) Το φαρμακευτικό-υγειονομικό υλικό και τα όργανα του Παραρτήματος «Γ».

στ) Εξοπλισμό κολυμβητή για δέκα (10), τουλάχιστον, άτομα (βατραχοπέδιλα, μάσκες, αναπνευστήρες).

ζ) Δέκα (10) ναυαγοσωστικά σωσίβια (rescue can), σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».

η) Πέντε (5) ναυαγοσωστικούς σωλήνες (rescue tube), σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε».

θ) Ναυαγοσωστική σανίδα (rescue board), τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».

ι) Πρόπλασμα ενηλίκου (τρία (03) τεμάχια).

ια) Πρόπλασμα βρέφους (τρία (03) τεμάχια) και πρόπλασμα παιδιού (τρία (03) τεμάχια).

ιβ) Σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.

ιγ) Πτυσσόμενο φορείο.

ιδ) Εκπαιδευτικό απινιδωτή.

ιε) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, με εφεδρική μηχανή, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια, το οποίο δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHFGPS - PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του ιδιοκτήτη της σχολής, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

ιστ) Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια, το οποίο δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση 2) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του ιδιοκτήτη της σχολής, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυ- χιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινη- τήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

ιζ) Τουλάχιστον ένα (01) επαγγελματικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δυο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια, το οποίο δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερίπτωση 1) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα του ιδιοκτήτη της σχολής, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

ιη)  Εκπαιδευτικό  ομοίωμα  τραύματος  από  κόψιμο (3 τεμάχια).

ιθ)  Εκπαιδευτικό  ομοίωμα  τραύματος  από  γυαλί (3 τεμάχια).

κ)   Εκπαιδευτικό   ομοίωμα   σπασμένου   κόκκαλου (3 τεμάχια).

κα) Εκπαιδευτικό ομοίωμα σπασμένης μύτης (3 τεμάχια).

κβ) Εκπαιδευτικό ομοίωμα θρυμματισμένου κατάγματος (3 τεμάχια).

κγ) Ανθρώπινο ομοίωμα θαλάσσιας διάσωσης.

κδ) Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο ενηλίκων (3 τεμάχια).

κε) Αυχενικό κολάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό (3 τεμάχια).

κστ) Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα (10 τεμάχια).

κζ) Ιμάντας ίσχαιμης περίδεσης (3 τεμάχια).

κη) Επίθεμα θωρακικού τραύματος (3 τεμάχια).

κθ) Μετρονόμος θωρακικών συμπιέσεων (3 τεμάχια).

λ) Νάρθηκας ακινητοποίησης βραχίονα μηρού-κνή-

μης-καρπού-αστραγάλου (3 τεμάχια).

λα) Παλμικό οξύμετρο δαχτύλου (3 τεμάχια).

λβ) Στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί σετ 6 τεμαχίων (διαφορετικών μεγεθών).

λγ) Εκπαιδευτική συσκευή αυτόματης έκχυσης αδρεναλίνης (3 τεμάχια).

λδ) Χειροκίνητη εκπαιδευτική συσκευή αναρρόφησης(3 τεμάχια).

λε) Φορείο διάσωσης για ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο.

4. Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία της παραγράφου 1, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β» του παρόντος. Εντός πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αναγγελίας, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που  δεν  συγκεντρώνονται  οι  νόμιμες  προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως [άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32)].

5. Εφόσον, από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο, μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία της αναγγελίας, ταχυδρομικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, με ευθύνη της Υπηρεσίας, βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και την λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Αν δεν αποσταλεί η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου, η δραστηριότητα ασκείται κανονικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση απαγόρευσής της.

6. Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατατίθενται:

α) Αποδεικτικό είσπραξης 100,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., μέσω καταβολής μετρητών στην επισπεύδουσα Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή ή μέσω διαδικτυακής διατραπεζικής συναλλαγής (web banking) στους τηρούμενους λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1329.1/14/05-9-2007 απόφασης ΥΕΝ (Β’ 1854)].

β) Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο) της εφαρμογής Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών  Συστημάτων  στον  Α.Λ.Ε.  1140106001  (πρώην Κ.Α.Ε.3435), ύψους 176,08 €, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής  Εκπαίδευσης»  [αριθ.  3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση YEN (Β’ 2000)].

γ) Παράβολο χαρτοσήμου για Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας ύψους 30,00 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001 [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α’ 285)].

7. Ανά τετραετία, εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της τετραετίας, εξαμήνου, ο κάτοχος της βεβαίωσης της παραγράφου 5 υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας δραστηριοποιείται, Υπεύθυνη  Δήλωση  του  άρθρου  8  του  ν.  1599/1986, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Είμαι κάτοχος της με υπ’ αρ. …………. και με ημερομηνία ........ βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και δεν έχει εκλείψει καμία από τις νόμιμες προϋποθέσεις χορήγησης αυτής.». Ακολούθως, η Λιμενική Αρχή εκδίδει, αυθημερόν, Βεβαίωση Υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης, που έχει τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Η» και την οποία ο δικαιούχος τηρεί μαζί με την Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, προκειμένου αμφότερες να επιδεικνύονται στο πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων.

8. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα την Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 7, η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης αφαιρείται προσωρινά και, με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, απαγορεύεται, προσωρινά, η άσκηση του σχετικού επαγγέλματος. Η βεβαίωση αποδίδεται στον δικαιούχο, με την πάροδο δύο (02) ημερών από την επομένη της ημέρας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου και, με νέα απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής, αίρεται η σχετική απαγόρευση δραστηριοποίησης.

9. Εάν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η οικεία Λιμενική Αρχή, με απόφασή της, απαγορεύει την άσκηση του επαγγέλματος και η Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 5 αφαιρείται οριστικά. Η απόφαση απαγόρευσης αποστέλλεται, μαζί με τη βεβαίωση δραστηριοποίησης, στη Λιμενική Αρχή που έχει εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, εφόσον η απόφαση απαγόρευσης δεν έχει εκδοθεί από αυτήν. Επίσης, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, προκειμένου να ενημερωθούν από αυτήν, με κάθε πρόσφορο μέσο, οι Λιμενικές Αρχές της χώρας.

10. Στην περίπτωση αλλαγής της κτιριακής εγκατάστασης της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, υποβάλλονται, από τον κάτοχο της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, με αίτηση, στην Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η νέα κτιριακή εγκατάσταση, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ), ε), στ) και ζ) της παραγράφου 1. Σχετική παρατήρηση καταχωρίζεται στη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

11. Η κτιριακή εγκατάσταση σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνο για τη θεωρητική εκπαίδευση, από περισσότε- ρες της μίας σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή και σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

12. Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης μπορεί να δραστηριοποιείται στις περιοχές αρμοδιότητας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας, υπό τον όρο τήρησης των προϋποθέσεων του παρόντος Διατάγματος.

 

Άρθρο 3

Διευθυντής εκπαίδευσης

της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

1. Διευθυντής εκπαίδευσης (Διευθυντής) της σχολής ναυαγοσωστικής  εκπαίδευσης  ορίζεται  πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχος αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21 ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

2. Για τον ορισμό Διευθυντή προσκομίζονται στην οι- κεία Λιμενική Αρχή, από τον αιτούντα την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κα- τόπιν νόμιμης εξουσιοδότησης από το πρόσωπο που πρόκειται να ορισθεί ως Διευθυντής, τα κάτωθι δικαιο- λογητικά, από τα οποία προκύπτουν τα προσόντα και οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Διευθυντή:

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του Διευθυντή, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει].

β) Υπεύθυνη Δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Διευθυντή, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή,  υπεξαίρεση,  δόλια  χρεοκοπία,  λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, nπλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. 3. Δεν έχω τεθεί ή δεν έχει υποβληθεί αίτηση να τεθώ σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.».

γ) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής

εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Πανεπιστημίου και του διπλώματος ειδίκευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

3. Εάν εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε από τα προσόντα του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής αντικαθίσταται.

4. Εφόσον ο αιτών την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής  εκπαίδευσης  έχει  τα  προσόντα  και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, δύναται να ορισθεί ο ίδιος ως Διευθυντής.

 

Άρθρο 4

Λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής

εκπαίδευσης

1. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει, τουλάχιστον, την εξεταστέα ύλη του άρθρου 5. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 1 έως και 13 της υποπαραγράφου

2.β του άρθρου 5) και από ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (για τα αντικείμενα  των  θεματικών  ενοτήτων  14  έως  και  19 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5). Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, του ν.

2740/1999 (Α’186), όπως ισχύει ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προετοι- μασία των αθλητικών δοκιμασιών γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοι- χης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή.

2. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται από είκοσι (20), κατ’ ανώτατο όριο, εκπαιδευόμενους. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 1 έως και 13 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5 διατίθενται τριάντα (30), τουλάχιστον, διδακτικές ώρες. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων 14 έως και 19 της υποπαραγράφου 2.β του άρθρου 5 διατίθενται τριάντα (30), τουλάχιστον, διδακτικές ώρες. Για τη διδασκαλία της ορολογίας στην αγγλική γλώσσα διατίθενται πέντε (5), τουλάχιστον, διδακτικές ώρες και για την προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών διατίθενται τριάντα (30), τουλάχιστον, διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.

3. Στο αρχείο της η σχολή τηρεί:

α)  Ατομικό  φάκελο  για  κάθε  εκπαιδευόμενο,  στον οποίο θέτει:

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου του εκπαιδευόμενου.

2) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός από την ημερομηνία που έγινε δεκτός προς φοίτηση) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να λάβει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

3) Συνοπτικό Μητρώο της επίδοσης του εκπαιδευό- μενου.

β) Βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των εκπαιδευόμενων, οι, ανά ώρα εκπαίδευσης, παρουσίες και απουσίες, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το βιβλίο φυλλομετράται και υπογράφεται από τον Διευθυντή εκπαίδευσης της σχολής.

γ) Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού.

4. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης γίνονται δεκτά προς φοίτηση άτομα που έχουν συμπληρώσει το

18ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

5. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους και είναι κάτοχοι άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ, αποφοιτούν από τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και εφοδιάζονται με πιστοποιητικό σπουδών. Στο πιστοποιητικό σπουδών, μεταξύ των άλλων, αναγράφεται  οπωσδήποτε  ο  αριθμός  πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

6. Αντίστοιχα πιστοποιητικά σπουδών, που έχουν αποκτηθεί από έλληνες ή αλλοδαπούς σε χώρμέλος της Ε.Ε. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας), γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας αυτής.

7. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διευθυντή εκπαί- δευσης της σχολής, η σχολή λειτουργεί κανονικά, εφόσον, εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών, ορισθεί νέος Διευθυντής, ο οποίος έχει τα προσόντα και πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή από τον ιδιοκτήτη της σχολής. Η μη τήρηση της προθεσμίας των τριάντα εργάσιμων ημερών συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος και η βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 αφαιρείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.

8. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, απαγορεύεται η λειτουργία της σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και ο ιδιοκτήτης της οφείλει να υποβάλει, εντός τριάντα (30) ημερών, στην οικεία Λιμενική Αρχή, τον προβλεπόμενο, στην περίπτωση η) της παραγράφου

1 του άρθρου 2, πίνακα προσωπικού, μαζί με τα ιατρικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της περίπτωσης θ) της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου. Η μη τήρηση της προθεσμίας των τριάντα ημερών συνεπάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος και η βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 2 αφαιρείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.

 

Άρθρο 5

Άδειες ναυαγοσωστών - Προϋποθέσεις - Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων

1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού  Ναυτικού  επιτρέπεται  να  εργάζονται  ως ναυαγοσώστες, εφόσον, προηγουμένως, εφοδιαστούν με άδεια ναυαγοσώστη από Λιμενική Αρχή.

2. Η άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται σε όσους αθροιστικά:

α) Υποβάλουν σε Λιμενική Αρχή αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Πιστοποιητικό σπουδών από νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών ειδικότητας ναυαγοσώστη, εκδοθέν από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης αυτού.

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει]. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή,  υπεξαίρεση,  δόλια  χρεοκοπία,  λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.».

4)  Πρόσφατα  (εντός  τελευταίου  εξαμήνου)  πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλε- ται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

5) Τρεις (3) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

6) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

β) Κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1) Περιεχόμενο του παρόντος Διατάγματος.

2) Εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη.

3) Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.

4) Τρόποι προσέγγισης θύματος.

5) Λαβές αποφυγής.

6) Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.

7) Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.

8) Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.

9) Έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων.

10) Επικίνδυνα ψάρια.

11) Βασικές γνώσεις μετεωρολογίας.

12) Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία.

13) Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.

14) Εξέταση θύματος (σφυγμός-αναπνοή κ.λπ.). Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.

15) Φυσιολογία πνιγμού.

16) Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή-εγκαύματα από τον ήλιο.

17) Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.

18) Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.

19) Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.

20) Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα.

γ) Κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:

1) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.

2) Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2’ 00").

3) Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10’).

4) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών(3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ.

5) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε μέτρα και απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.

7) Κωπηλασία.

3. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από την επιτροπή του άρθρου 6, σε περιοχή δικαιοδοσίας έκαστης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία περιοχή καθορίζεται κατόπιν πρότασης του προέδρου της Ένωσης και έκδοσης σχετικής απόφασης της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων διαφοροποιείται ανά μήνα. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διενέργεια εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών είναι δύο (02) άτομα. Ο πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 6, μία ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, με δική του μέριμνα, παραλαμβάνει από τις Λιμενικές Αρχές, που υπάγονται στην Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις, λίστες με τα ονόματα και τον αριθμό των υποψηφίων, οι αιτήσεις των οποίων πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της περίπτω- σης α) της παραγράφου 2 ή/και των διατάξεων των παραγράφων 12 και 15. Εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Μαρτίου, με μέριμνα της Ένωσης, αποστέλλεται, στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου, συγκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων, αναφέροντας τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου. Με έγκριση της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν πρότασης του προέδρου της Ένωσης, το πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων, δύναται να τροποποιείται.

4. Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα, που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλα- πλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται στις πενήντα (50).

Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία δεξαμενής τουλάχιστον χιλίων (1000) ερωτήσεων κλειστού τύπου, με τρεις πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μίας μόνο σωστής. Επιπλέον, μεριμνά για τη δημιουργία τράπεζας τουλάχιστον εκατό (100) μοναδικών αριθμημένων ερωτηματολογίων των πενήντα (50) ερωτήσεων έκαστο, οι οποίες επιλέγονται αποκλειστικά από την παραπάνω δεξαμενή ερωτήσεων και καλύπτουν τα θεματικά αντικείμενα της παραγράφου

2.β.. Οι ερωτήσεις και τα ερωτηματολόγια αποστέλλονται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου. Πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται από τους βαθμοφόρους της Λιμενικής Αρχής της παραγράφου 3 του άρθρου 6, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Στη συνέχεια αφού πραγματοποιηθεί από τον πρόεδρο της επιτροπής του άρθρου 6 κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων, από την τράπεζα ερωτηματολογίων της παραγράφου αυτής, διανέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέμει ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις. Η θεωρητική εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε σα- ράντα επτά (47), τουλάχιστον, ερωτήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται. Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, πα- ραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης που έχει διορθωθεί από την επιτροπή του άρθρου 6.

5. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε θαλάσσιο χώρο ή και τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα), που έχουν προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα αποτελέσματα αυτών καταγράφονται στο φύλλο εξέτασης της παραγράφου 4. Η πρακτική εξέταση που αφορά στους τρόπους διάσωσης θύματος και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία, στη χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων, καθώς και στην έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων διενεργείται υποχρεωτικά σε θαλάσσιο χώρο. Για την εύρεση της αίθουσας στην οποία γίνεται η θεωρητική εξέταση, καθώς και του θαλάσσιου χώρου ή και του τεχνητού κολυμβητηρίου (πισίνα) της παραγράφου αυτής, υπεύθυνη είναι η Ένωση, η οποία διαθέτει επίσης στον πρόεδρο της επιτροπής του άρθρου 6, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για την διενέργεια των εξετάσεων.

6. Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν, κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μιας από τις θεματικές ενότητες 1 έως και 20 της υποπαραγράφου 2.β) ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της υποπαραγράφου 2.γ), θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12). Οι θεματικές ενότητες 1 έως 13 της υποπαραγράφου 2.β), εξετάζονται από το μέλος της επιτροπής της παραγράφου 1.β) του άρθρου

6. Οι θεματικές ενότητες 14 έως και 19 της υποπαραγράφου 2.β), εξετάζονται από το μέλος της επιτροπής της παραγράφου 1.γ) του άρθρου 6. Η θεματική ενότητα 20 της υποπαραγράφου 2.β), εξετάζεται από το μέλος της επιτροπής της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 6. Οι αθλητικές δοκιμασίες της υποπαραγράφου 2.γ) εξετάζονται από το μέλος της επιτροπής της παραγράφου 1.β) του άρθρου 6. Ο πρόεδρος της επιτροπής του άρθρου 6 εποπτεύει την εξέταση όλων των θεματικών ενοτήτων. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ένωση μεριμνά για τη δημιουργία ηλεκτρονικού εγχειριδίου πρακτικών εξετάσεων, σύμφωνα με το οποίο θα εξετάζονται οι υποψήφιοι στην πρακτική εξέταση, το οποίο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.

7. Τον τελικό βαθμό του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση αποτελεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε μέλους της επιτροπής και του προέδρου. Η βαθμολογία των θεματικών ενοτήτων 1 έως και 13 της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως και πέντε (05). Η βαθμολογία των θεματικών ενοτήτων 14 έως και 19 της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως και πέντε (05). Η βαθμολογία της θεματικής ενότητας 20 της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως και δύο (02). Η βαθμολογία των αθλητικών δοκιμασιών της υποπαραγράφου 2.γ), εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως και οκτώ (08).

8. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και τρεις εργάσιμες ημέρες, ο πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα, τον οποίο υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργήθηκαν οι εξετάσεις. Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη, για το σκοπό αυτό, ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματο- ποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης σε Λιμενική Αρχή μπορεί να υποβλη- θεί από την επομένη της αποτυχίας τους. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται στην θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (01) έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του. Αίτηση επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή. Η μεταφορά του φακέλου του υποψηφίου από τη Λιμενική Αρχή όπου υπεβλήθη η αρχική αίτηση, στη Λιμενική Αρχή όπου αιτείται να διενεργηθεί η επανεξέταση πραγματοποιείται υπηρεσιακά.

9. Στους επιτυχόντες χορηγείται, από τη Λιμενική Αρχή, άδεια ναυαγοσώστη. Η άδεια ναυαγοσώστη έχει τον τύπο και το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Θ».

10. Άδεια ναυαγοσώστη χορηγείται, χωρίς εξετάσεις, στους πτυχιούχους Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγω- γής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχους αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με την υποβολή, στη Λιμενική Αρχή, των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα [από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει]. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18 ο) έτος της ηλικίας του. Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης.

β) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευ- τικού Ιδρύματος - Πανεπιστημίου και του διπλώματος ειδίκευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«1. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. 2. Δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα ή τελεσίδικα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή,  υπεξαίρεση,  δόλια  χρεοκοπία,  λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικαστεί και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.».

δ) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

ε) Τρεις (3) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

στ) Φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε ισχύ.

11. Για την έκδοση της άδειας ναυαγοσώστη κατατίθενται τα κάτωθι:

α) Αποδεικτικό είσπραξης 5,00 € υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., μέσω καταβολής μετρητών στην επισπεύδουσα Υπηρεσία/Λιμενική Αρχή ή μέσω διαδικτυακής διατραπεζικής συναλλαγής (web banking) στους τηρούμενους λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1329.1/14/05-9-2007 απόφασης ΥΕΝ ].

β) Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-Παράβολο) της εφαρ- μογής Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στον Α.Λ.Ε. 1140106001 (πρώην Κ.Α.Ε.

3435), ύψους 14,67 €, με την Κωδικοποιημένη Επωνυμία «Άδεια ναυαγοσώστη» [υπ’αρ. 3131.4/1/99/25-10-1999 απόφαση YEN ].

γ) Παράβολο χαρτοσήμου για Άσκηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας ύψους 30,00 € στον Α.Λ.Ε. 1450189001 [άρθρο 25 του ν. 2873/2000]. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας που είναι σε ισχύ, χορηγείται αντίγραφο. Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο αιτών υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ότι απώλεσε την άδεια και ότι, σε περίπτωση ανεύρεσής της, θα την παραδώσει στη Λιμενική Αρχή. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου. Για κάθε έκδοση αντιγράφου άδειας ναυαγοσώστη, κατατίθενται τα όσα ορίζονται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου αυτής.

12. Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της, εξαμήνου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, με αίτησή τους, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας από την οποία και ανανεώνεται η άδεια, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της υπ’αρ. ...................... άδειας ναυαγοσώστη που κατέχω.».

β) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

γ) Επικαιροποιημένο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις. Προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια πρέπει να κριθούν ως επιτυχόντες, στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού, οι οποίες διεξάγονται σε περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπου υπάγεται η Λιμενική Αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

13. Επιγενόμενη στέρηση οποιασδήποτε από τις προ- ϋποθέσεις έκδοσης της άδειας ναυαγοσώστη συνεπά- γεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της και η άδεια ανακαλείται οριστικά από τη Λιμενική Αρχή.

14. Η Λιμενική Αρχή έχει δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της ανανέωσης των αδειών, να ζητήσει την υποβολή, εκ μέρους του ενδιαφερόμενου - αιτούντος, και οποιουδή- ποτε άλλου δικαιολογητικού, από αυτά που προβλέπονται στο παρόν Διάταγμα, που εκείνη κρίνει σκόπιμο.

15. Δικαίωμα απασχόλησης ως ναυαγοσώστη έχουν όσοι διαθέτουν την άδεια ναυαγοσώστη σε ισχύ και

α) είναι ηλικίας από δεκαοκτώ (18) έως και σαράντα πέντε (45) ετών και ανανεώνουν ετησίως τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις της υποπερίπτωσης 4) της περίπτωσης α) της παραγράφου 2,

β) είναι ηλικίας άνω των σαράντα πέντε (45) έως και εξήντα (60) ετών. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (60) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι ετήσιας διάρκειας. Οι άδειες του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνονται εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος τους, εξαμήνου, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν, με αίτησή τους, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή της χώρας από την οποία και ανανεώνεται η άδεια, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

αα) Υπεύθυνη Δήλωση, του ν. 1599/1986, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της υπ’ αρ. ........... άδειας ναυαγοσώστη που κατέχω.».

ββ) Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) ιατρικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις από ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας, Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας, Ψυχιατρικής, Οφθαλμολογίας και Δερματολογίας, που βεβαιώνουν - πιστοποιούν, στο πλαίσιο της ειδικότητας κάθε ιατρού, ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και β) είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επιπλέον, προσκομίζουν και πιστοποιητικό-βεβαίωση υγείας από ιατρό Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει-πιστοποιεί ότι δεν πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποι- ητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο είτε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

Προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια πρέπει να κριθούν ως επιτυχόντες, στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού, οι οποίες διεξάγονται σε περιοχή δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, όπου υπάγε- ται η Λιμενική Αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ανανέωσης της άδειας.

Οι ναυαγοσώστες μετά τη συμπλήρωση των (45) ετών έως και πενήντα πέντε (55) ετών, κατά τα έτη για τα οποία δεν απαιτείται η ανανέωση της άδειάς τους, προσκομίζουν στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας δραστηριοποιούνται, τα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις της υποπερίπτωσης ββ).

Η μη ανανέωση των ιατρικών πιστοποιητικών - βεβαιώσεων, όπως ορίζεται στην περίπτωση α) και η μη ανανέωση και προσκόμιση των ιατρικών πιστοποιητικών - βεβαιώσεων του προηγούμενου εδαφίου, δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της άδειας ναυαγοσώστη, αλλά τη μη δυνατότητα δραστηριοποίησης στο συγκεκριμένο επάγγελμα μέχρι την ανανέωση αυτών.

 

Άρθρο 6

Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου

και διενέργειας εξετάσεων

1. Με απόφαση του αρμόδιου Διοικητή Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, κατόπιν προσκόμισης από τον Πρόεδρο της Ένωσης σε αυτόν, λίστας που περιέχει όλες, χωρίς αποκλεισμούς, τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης με το εκπαιδευτικό τους προσωπικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας του, συ- γκροτείται, για κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, μόνιμη ή κατά περίπτωση επιτροπή, αποτελούμενη από: α) Έναν ιδρυτή σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προ- σώπου, ως πρόεδρο, ο οποίος ήταν κατά το παρελθόν ή είναι κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη, μαζί με τον αναπληρωτή του.

β) Έναν (1) πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος - Πανεπιστημίου της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μαζί με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν (1) ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαζί με τον αναπληρωτή του.

δ) Έναν (1) κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, του ν. 2740/1999 ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μαζί με τον αναπληρωτή του.

2.  Η  επιτροπή  είναι  αρμόδια  για  την  εξέταση  των υποψηφίων ναυαγοσωστών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5.

3. Στις εξετάσεις παρίστανται και δύο (02) βαθμοφόροι της Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις, οι οποίοι ορίζονται με διαταγή του προϊσταμένου της. Τα καθήκοντα των βαθμοφόρων του προηγούμενου εδαφίου είναι η διαπίστωση της ορθής τήρησης των διαδικασιών των παραγράφων 5 έως και 8 του άρθρου 5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους βαθμοφόρους της Λιμενικής Αρχής ότι η επιτροπή δεν τήρησε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες των παραγράφων 5 έως και 8 του άρθρου 5, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη συνέχεια των εξετάσεων και κρίνεται ως αποτυχών. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται σχετική εγγραφή στο ειδικό πρακτικό της επόμενης παραγράφου από τους βαθμοφόρους της Λιμενικής Αρχής.

4. Μετά το πέρας των εξετάσεων, ο πρόεδρος της επιτροπής συντάσσει ειδικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη και τον πρόεδρο της επιτροπής και υποβάλλεται μαζί με τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας της παραγράφου 8 του άρθρου 5 στον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας διενεργούνται οι εξετάσεις.

5. Για την ικανοποίηση αιτημάτων απαιτείται απόφα- ση, κατά πλειοψηφία, της επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία, με την παρουσία και των τεσσάρων (4) μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η απόφαση της επιτροπής λαμβάνεται ως αρνητική.

 

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις ως προς την πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού

1.  Οι  φορείς  διαχείρισης  λουτρικών  εγκαταστάσεων [ενδεικτικά Δήμοι ή Οργανισμοί Λιμένα ή Λιμενικά Ταμεία ή η “Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” (“ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.”)], υποχρεούνται, όπως:

α) Προσλαμβάνουν αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α’211), όπως τροποποιήθη- κε με το άρθρο 16 του ν. 4676/2020 (Α’67) και εκάστοτε ισχύει. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου. Εφόσον ο υπόχρεος πρέπει να διαθέτει τρεις (3), τουλάχιστον, ναυαγοσώστες, υποχρεούται να προσλαμβάνει και έναν (1) συντονιστήεπόπτη ναυαγοσωστών.

β) Κατασκευάζουν βάθρο (παρατηρητήριο) για κάθε ναυαγοσώστη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9.

γ) Εφοδιάζουν κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

1) Αδιάβροχο φακό.

2) Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.

3) Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα «Δ».

4) Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, απο συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα «ΣΤ».

5) Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα «Ε» (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).

6) Φορητό φαρμακείο, με το περιεχόμενο του Παραρτήματος «Ι» και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενηλίκων και βρεφών.

7) Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.

8) Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm.

9)  Ένδυμα  κολύμβησης  χρώματος  πορτοκαλί,  στο οποίο  αναγράφεται  η  ένδειξη  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD.

10) Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγρά- φεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.

11) Γυαλιά ηλίου.

12)   Πινακίδα,   χρώματος   πορτοκαλί,   διαστάσεων 80Χ100 εκ.,με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST ΑΙD, μπλε απόχρωσης.

13) Ισοθερμικές κουβέρτες.

14) Καταδυτικό μαχαίρι.

15) Μάσκα βυθού.

16) Βατραχοπέδιλα.

17) Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80Χ100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.

18) Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη ΝΟ LIFE GUARD, λευκής

απόχρωσης.

19) Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.

20) Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).

21) Κοινή σφυρίχτρα.

22) Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80χ100εκ.

23) Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80χ100εκ.

24)  Κόκκινη  Σημαία  (Απαγορεύεται  η  είσοδος  στο νερό) 80χ100εκ.

25) Φορητή συσκευή VHF marine

26)  Κατάλληλη,  ειδική,  πλαστική  ή  χάρτινη  κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας.

δ) Τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάθρου, ειδικές, καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).

ε) Επισημαίνουν τα όρια, μέχρι τα οποία φθάνουν, συνήθως, κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση σειράς ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον. Επιπλέον, οριοθετούν δίαυλο, πλάτους τουλάχιστον πέντε (05) μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και η επιστροφή, από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους της υποπερίπτωσης 1) της περίπτωσης στ) και του σκάφους της περίπτωσης ζ). Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων, ευδιάκριτων, πλωτών σημαντήρων, χρώματος κίτρινου, κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αρι- στερά, για τον εισερχόμενο στο δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται σε απόσταση τριών (3) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

στ) Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό:

1) Εφόσον υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τουλάχιστον (02) ναυαγοσώστες διαθέτουν ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Μετά τη συμπλήρωση πέντε (05) ετών από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχει υποχρέωση πρόσληψης ενός (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α), το ατομικό σκάφος της παρούσας υποπερίπτωσης χειρίζεται ο ίδιος.

2) Ανά ναυαγοσώστη, διαθέτουν ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακο- λουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανο- νισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

ζ)  Εφόσον  υποχρεούνται  να  προσλαμβάνουν  και έναν (1) συντονιστή-επόπτη ναυαγοσωστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α), διαθέτουν ένα επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμ- μένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE ΒΟΑΤ, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσ- δεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμα- κείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριο- ποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Ο χειριστής του σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Το σκάφος της περίπτω- σης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής.

2. Οι Δήμοι οφείλουν, επιπλέον, κατά τους μήνες και τις ώρες της περίπτωσης α) της παραγράφου 1, να διαθέτουν για τη γεωγραφική περιοχή δικαιοδοσίας τους, εφόσον σε αυτή υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως των φορέων διαχείρισής τους, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1.

3. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 μπορούν να αναθέ- τουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστα- σης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσε- ων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή. Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, στην περίπτωση αυτή, η σχολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής.

 

Άρθρο 8

Άλλοι φορείς υπόχρεοι παροχής

ναυαγοσωστικής κάλυψης

1. Υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης έχουν όσοι διοργανώνουν κάθε είδους ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, μουσικές και κοινωνικές εκδηλώσεις στον αιγιαλό ή/και στην παραλία ή σε θαλάσσια περιοχή, καθώς και κάθε είδους ναυταθλητικούς και κολυμβητικούς αγώνες, πλην εκείνων των αθλητικών συναντήσεων, των οποίων η διεξαγωγή αδειοδοτείται σύμφωνα με τον ν. 2725/1999 (Α’ 121). Σε όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, η ύπαρξη του βάθρου που προβλέπεται στο άρθρο 9 δεν είναι υποχρεωτική. Ο υπόχρεος διοργανωτής οφείλει να αναθέτει τη ναυαγοσωστική κάλυψη σε λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη των αγώνων και εκδηλώσεων του παρόντος άρθρου.

2.  Υποχρέωση  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  έχουν  οι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που έχουν άδεια λειτουργίας παιδικής κατασκήνωσης, εφόσον γίνεται χρήση θαλάσσιου χώρου. Ο υπόχρεος φορέας οφείλει να προσλαμβάνει τουλάχιστον έναν (01) ναυαγοσώστη.

 

Άρθρο 9

Βάθρο ναυαγοσώστη

1. Η κατασκευή του βάθρου ναυαγοσώστη δεν είναι μόνιμη, γίνεται από κατάλληλα υλικά, κατά τρόπο, ώστε να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και φέρει κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας (που υπερβαίνει τα δυο μέτρα από την κορυφή του σκεπάστρου) και ξύλινο σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το βάθρο είναι τουλάχιστον τέσσερα (04) τετραγωνικά μέτρα και το ύψος του υπερβαίνει τα τρία (03) μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.

2. Η θέση του βάθρου είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος και η τέλεια κατόπτευση, με στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε κινδυνεύοντες και, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να τοποθετείται σε θέση που απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέτρα από την ακτογραμμή. Έμπροσθεν του βάθρου διατηρείται, με την τοποθέτηση κώνων, ελεύθερος διάδρομος πλάτους τεσσάρων (04) μέτρων και μήκους έως δέκα (10) μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση χρήση των σωστικών μέσων του παρόντος. Τους κώνους του προηγούμενου εδαφίου τους παρέχει ο, κατά περίπτωση, υπόχρεος.

3. Κατά το χρόνο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, αναρ- τάται, σε περίοπτη θέση του βάθρου, η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται στον ιστό η σημαία ναυαγοσώστη.

4. Εφόσον, για έκτακτο λόγο, απουσιάζει ο ναυαγοσώστης από τη λουτρική εγκατάσταση, αφαιρείται η πινακίδα με την ένδειξη των πρώτων βοηθειών και επαίρεται επί του ιστού η σημαία που δεικνύει την απουσία ναυαγοσώστη. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη πάνω από μία (1) ώρα, ο ναυαγοσώστης αυτός αντικαθίσταται, με μέριμνα του, κατά περίπτωση, υπόχρεου, από τον οποίο έχει προσληφθεί.

 

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη-Συντονιστή/Επόπτη ναυαγοσωστών

1. Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ’όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώ- ντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.

2. Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, παράλληλη εργασία. Επίσης, φυλάσσει πάντοτε επί του βάθρου την κάρτα που προβλέπεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 26) της περίπτωσης γ) της παραγρά- φου 1 του άρθρου 7.

3. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λι- μενική Αρχή.

4. Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των κώνων της παρ. 2 του άρθρου 9 γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώ- στη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7.

5. Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και τα σκάφη της περίπτωσης στ) της ιδίας παραγράφου, να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προ- σληφθεί, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.

6. Ο συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών εποπτεύει και συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες και επιχειρεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Ειδικότερα:

α) Μεριμνά για την επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων των ναυαγοσωστών. Αν διαπιστώσει ότι ο ναυαγοσώστης στερείται ορισμένων γνώσεων ή ικανοτήτων, με- ριμνά για την εξάσκησή του.

β) Ενημερώνει άμεσα τον, κατά περίπτωση, υπόχρεο, από τον οποίο έχει προσληφθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, συντήρηση και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.

γ) Καθ’όλη τη διάρκεια των ωρών της παραγράφου 1. α) του άρθρου 7, βρίσκεται στη λουτρική εγκατάσταση και επιβλέπει τους ναυαγοσώστες.

δ) Σε περίπτωση ατυχήματος, μεριμνά για την παροχή πρώτων βοηθειών και το συντονισμό του περιστατικού. ε) Χειρίζεται το ατομικό σκάφος της υποπερίπτωσης

1) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7. στ) Είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχή βοήθειας, όπως και οι ναυαγοσώστες, παρέχοντας βοήθεια στους λουόμενους, όταν συντρέχει περίπτωση.

 

Άρθρο 11

Διαδικασία χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και επιμήκυνση του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης

1. Ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λι- μεναρχεία, Λιμεναρχεία), για το χαρακτηρισμό χώρων ως πολυσύχναστων, καθώς και για την, σε συντρέχουσα περίπτωση, εισήγηση επιμήκυνσης του χρονικού δια- στήματος και του εύρους των ωρών της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, στις περιοχές δικαιοδοσίας της, καθώς και στις περιοχές δικαιοδοσίας των υπαγόμενων σε αυτή Λιμενικών Αρχών, με απόφασή του συγκροτεί, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Αυγούστου ή κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Λιμενι- κής Αστυνομίας του Αρχηγείου και αργότερα, επιτροπή, η οποία αποφασίζει, κατόπιν αυτοψίας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία συγκρό- τησής της, για το επόμενο ημερολογιακό έτος και αποτελείται από:

α) Τον προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής (Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενι- κοί Σταθμοί), ως πρόεδρο, μαζί με τον αναπληρωτή του. Αντί του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, μπορεί να ορίζεται, από τον ίδιο, άλλος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ως πρόεδρος, μαζί με τον αναπληρωτή του.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ), ο οποίος ορίζεται αρμοδίως, μαζί με τον αναπληρωτή του.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ή του Οργανισμού Λιμένα ή του Λιμενικού Ταμείου ή της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) ή άλλου φορέα διαχείρισης, κατά περίπτωση, οι οποίοι ορίζονται αρμοδίως, μαζί με τους αναπληρωτές τους.

2. Η επιτροπή τελεί σε απαρτία, εφόσον παρίστανται και τα τρία (03) μέλη της.

3. Οι αποφάσεις της επιτροπής, η οποία πρέπει να τελεί σε απαρτία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

4. Η επιτροπή αποφαίνεται λαμβάνοντας, ενδεικτικά, υπόψη τη μέση ημερήσια προσέλευση τριακοσίων (300) λουομένων τουλάχιστον, για κάθε παραλία με μήκος ακτογραμμής μέχρι ενός χιλιομέτρου (ομοίως και για κάθε αντίστοιχο, μετά το πρώτο χιλιόμετρο, μήκος ακτογραμμής) κατά τις περιόδους αιχμής, τυχόν ατυχήματα που συνέβησαν κατά το παρελθόν, λόγους που ανάγο- νται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε περιοχής.

5. Η απόφαση της επιτροπής για το χαρακτηρισμό των χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, καθώς και για την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος και του εύρους των ωρών της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου

7, ανεξαρτήτως εάν είναι θετική ή αρνητική, είναι σαφής και πλήρως αιτιολογημένη, καταγράφεται σε ειδικό πρα- κτικό, που συντάσσεται προς τούτο και υπογράφεται από όλα τα μέλη και τον πρόεδρο της επιτροπής.

 

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

1. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσω- στικής εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εξακο- λουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους και πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Διατάγματος, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος των ανωτέρω αδειών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, το επάγγελμα συνεχίζει να ασκείται και εκδίδεται, δίχως κατάθεση παραβόλων, η βεβαίωση της παραγράφου 5 του άρθρου 2. Οι σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των οποίων οι ιδρυτές είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προϊσχύ- ουσες διατάξεις, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

2. Άδειες ναυαγοσωστών, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, εφόσον δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και ανανεώνονται σύμφωνα με τις δια- τάξεις των παραγράφων 12 και 15 του άρθρου 5, κατά το υπόδειγμα του Παραρτήματος «Κ».

3. Άδειες ναυαγοσωστών, που έληξαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 45 ετών, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και ανακλήθηκαν από τη Λιμενική Αρχή, μπορούν να αποδοθούν στους δικαιούχους, με αίτησή τους, εφόσον δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος για τους άνω των σαράντα πέντε (45) ετών ναυαγοσώστες.

 

Άρθρο 13

Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς

1. Οι διατάξεις του παρόντος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 530/1991 (Α’ 205), έχουν ανάλογη εφαρμογή και για υπηκόους χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, πλην Ελβετίας, καθώς και για υπηκόους τρίτων χωρών, εφόσον οι τελευταίοι είναι κάτοχοι άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

2. Πλέον των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν, οι αλλοδαποί Διευθυντές, το τυχόν αλλοδαπό εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και οι αλλοδαποί ναυ- αγοσώστες πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα. Η πιστοποίηση της ελληνομάθειας αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού, επιπέδου τουλάχιστον Β2 του π.δ. 21/2014 (Α’ 31) ή με την προσκόμιση τίτλων σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευ- σης της ημεδαπής.

 

Άρθρο 14

Λοιπές διατάξεις

1. Παρέχεται δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, χρηματικών ποσών ανά φορέα (Δημόσιο, Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. κ.λπ.), με κατάθεση ξεχωριστών ποσών σε λογαριασμούς τράπεζας ή ΚΑΕ, οι οποίοι θα υποδεικνύονται κάθε φορά από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. (Ε.Κ.Ε.-EUGO) ή τα φυσικά Ε.Κ.Ε. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να έχουν αναγεγραμμένο το ονοματεπώνυμο του αιτούντος. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, τα αποδεικτικά κατάθεσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε ψηφιοποιημένη μορφή.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται Ενιαία Βάση Δεδομένων/ πληροφοριακό σύστημα, για την ηλεκτρονική έκδοση των χορηγούμενων βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και για τη διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης αντίστοιχης άδειας ναυαγοσώστη. Η Ενιαία Βάση Δεδομένων λειτουργεί υπό την εποπτεία και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του παρόντος.

3. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά συμμετοχής που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα ισοδύναμα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία γίνεται ενώπιον διοικητικής αρχής ή από ένορκη βεβαίωση ενώ- πιον συμβολαιογράφου ή δικαστικής αρχής. Τα έγγραφα, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

4. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που τον αφορούν δύνανται να εκδίδονται και από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 15

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, καταργείται το π.δ. 31/2018 (Α’61), καθώς και κάθε άλλη διάταξη, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 16

Παράλειψη βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα

Η άδεια ναυαγοσώστη μπορεί να αφαιρείται, με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής, σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του κατόχου της άδειας για το αδίκημα της παράλειψης προσφοράς βοήθειας (άρθρο 307 Ποινικού Κώδικα).

 

Άρθρο 17

Κυρώσεις

1. Οι παραβάτες του παρόντος, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως ισχύει. Οι διοικητικές κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν επιβάλλονται εφόσον κατά του φερόμενου ως παραβάτη έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με παράπτωμα, το οποίο αφορά η διοικητική κύρωση (πρβλ. Π.Ε. 121/2018, 138/ 2016 κ.α.)

2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α), των περιπτώσεων ε), στ), και ζ) της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2  του  άρθρου  7,  επιβάλλεται  πρόστιμο  2.000  ευρώ. Για κάθε παράβαση των διατάξεων των περιπτώσεων β) και γ.6) (των υποχρεώσεων για ύπαρξη φαρμακείου, απινιδωτή ενηλίκων και απινιδωτή βρεφών αυτοτελώς λογιζομένων) της παραγράφου 1 του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ, ανά ναυαγοσώστη. Για κάθε παράβαση των λοιπών διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7, επιβάλλεται πρόστιμο 250,00 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, τα πρόστιμα της παραγράφου αυτής διπλασιάζονται.

3. Στον πρόεδρο ή/και σε μέλος/μέλη της επιτροπής διενέργειας εξετάσεων του άρθρου 6, που δεν τήρησαν οποιαδήποτε από τις διαδικασίες της παρ. 4 και της περ. γ’της παρ. 2 του άρθρου 5, αλλά και των παραγράφων 5 έως και 8 του ίδιου άρθρου, ανεξάρτητα από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο της παραγράφου αυτής διπλασιάζεται.

 

Άρθρο 18

Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα ακόλουθα Παραρτήματα:

1.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ«Α»:  Υπόδειγμα  αναγγελίας  για  την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαί- δευσης.

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: Υπόδειγμα βεβαίωσης υποβολής αιτήματος.

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: Φαρμακευτικό-υγειονομικό υλικό και όργανα σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN).\

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUETUBE).

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: Τύπος σωστικής σανίδας (RESCUEBOARD). 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ»: Υπόδειγμα βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης.

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η»: Υπόδειγμα Βεβαίωσης Υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης.

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ»: Υπόδειγμα άδειας ναυαγοσώστη.

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι»: Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη.

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Κ»: Υπόδειγμα ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 19

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την τριακοστή (30η) Οκτωβρίου 2020, πλην των άρθρων 5, 6, 11 και της παραγράφου 3 του άρθρου 17, η εφαρμογή των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

 

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί- τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από

1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α.  Τα  κείμενα  προς  δημοσίευση  στο  ΦΕΚ,  από  τις  υπηρεσίες  και  τους  φορείς  του δημοσίου,  αποστέλλονται  ηλεκτρονικά  στη  διεύθυνση  webmaster.et@et.gr με  χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στοΤμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

 

Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε- ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό- γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι- κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο- γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες:(Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30


Ιστότοπος: www.et.gr

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

 

 

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

 

Η Ναυαγοσωστική Σχολή Bayline στη Θεσσαλονίκη εξειδικεύεται στις ναυαγοσωστικές υπηρεσίες. Αποτελεί τη Νο. 1 αναγνωρισμένη σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, καθώς και αναγνωρισμένη σχολή ταχυπλόου.

Newsletters

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Ναυαγοσωστική Σχολή | Bayline Services

Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 55133

+30 2310 403 323

info@bayline.gr

www.bayline.gr